fake handbags,replica bags,luxury replica bags,best replica bags ,fake bags,fake handbags

Fra affald til el og varme

Mere end 50.000 tons affald transporteres årligt på lastbiler til kraftvarmeværket. Affaldet tømmes af containerne i en silo i aflæssehallen.

Hallen og siloen er konstrueret, så omgivelserne ikke generes af lugt.

En kran, der styres fra kontrolrummet, fylder i forbrændingsovnen. I ovnen forbrændes affaldet ved temperaturer på over 1.000° C. Varme røggasser ledes til kedlen, hvor det cirkulerende vand ved 45 atmosfærers tryk omdannes til damp på 420° C, før det ledes til turbinen.

En del af dampens energi omsættes til mekanisk kraft, der i generatoren omdannes til elektricitet, som leveres til elforbrugerne.

Dernæst ledes dampen til kondensatoren, hvor den opvarmer fjernvarmevandet, der cirkulerer i Thisted Varmeforsynings ledningsnet.

I sommermånederne, når varmeproduktionen overstiger behovet, må en del af den producerede varme bortskaffes via et køletårn. Røgen fra anlægget ledes igennem et posefilter, der udskiller flyveasken.

Et vådt røggasrensnings system udvasker syreforbindelser, tung metaller, klorforbindelser, dioxiner og svovldioxid, inden røgen ledes ud gennem kraftvarmeværkets 76 meter høje skorsten.

Det forurenede og forsurede vand, med en pH værdi på under 1, neutraliseres i værkets eget vandrensningsanlæg, inden det udledes i kommunens kloaksystem.

- nu næsten så rent som drikkevand!

Se profilbrochure

Dansk Version

 

Engelsk version