Sikkerhed og færdsel

I/S Kraftvarmeværk har lavet disse regler for aflæsning af affald på forbrændingsanlægget (p.g.a. Arbejdstilsynets krav). Reglerne skal sikre os alle mod ulykker – og på den måde skabe et godt arbejdsmiljø for både chauffører og I/S Kraftvarmeværk Thisteds personale. Udover reglerne skal du, som chauffør, altid følge personalets anvisninger.

Aflæsning
Som chauffør er du ansvarlig for at aflevere affaldet korrekt.

Læs vores PDF for sikkerhed og færdsel:

Sikkerhedsregler og aflæsning

Affaldet aflæsses:

 • Port 1 til 4: Alt forbrændingsegnet affald
 • Følg anvisning om aflæsningsport ved indvejning
 • Fiskenet, tovværk og tagpap modtages kun i små mængder

Affaldet SKAL leveres uden indhold af store enkeltdele:

 • Maksimal størrelse på effekter er 0,5 x 1 x 1,5 m
 • Ved større mængder ensartede typer erhvervsaffald skal der laves en, forudgående, særlig aftale
 • Affaldet skal kunne neddeles/skilles ad med krangrab

Husk at sortere affaldet korrekt.

 • Retningslinjer og instrukser fra personalet skal altid følges

Evt. indsigelser skal rettes til driftsledelsen.

Håndaflæsning

Håndaflæsning direkte i siloen er forbudt. I stedet kan du håndaflæsse i port 5 og 6. (Se skiltningen).

Hvad må ikke afleveres

Læs vore PDF for at vide hvad for noget affald der ikke må afleveres.

Færdsel i aflæssehal

I aflæssehal er personaleophold nærmere end 2 m. fra silokant (udenfor den røde streg) ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke tilladt – med mindre silokanten er sikret med rækværk/bom.

Alt arbejde på og omkring lastbilen, så som:

 • Åbning og lukning af låger og bagsmæk
 • Afmontering af net eller pressening
 • Kontrol af fuldstændig tømning
 • Opfejning af evt. spild
 • Samt andre nødvendige operationer ved lastvognen

skal enten foregå udenfor den røde stribe, eller foregå med bom i ”lukket” position!

Overtøj skal være med høj synlighed minimum Hi Vis kl. 1 (fx overtræksvest).  

Alle chauffører har pligt til at feje/rengøre aflæsserområdet efter hver tømning. 

Ved færdsel i aflæsserhallen er man selv ansvarlig for at være opmærksom på om bommen er lukket eller åben. 

Håndtering af net og presenninger skal som hovedregel udføres udenfor aflæsserhallen. Ved påkørsel, eller anden beskadigelse af bygninger og anlæg, vil vognmanden blive gjort ansvarlig og afregnet for udbedring af skaden. 

Rygning og åben ild er strengt forbudt i aflæsserhallen. 

Kør forsvarligt og overhold hastighedsgrænsen på 15 km/t

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre bortvisning samt væsentlige bøder fra Arbejdstilsynet.

"Vær opmærksom på, at overholde sikkerhedsafstanden på 2 m. fra silokanten, markeret af den røde streg"

Spild på gulv i aflæssehal

Betjening af bilens/containerens aflæsseåbning skal kunne foregå således, at spild på gulv i aflæssehallen undgås. Spildes der alligevel – skal chaufføren fjerne spildet og gøre rent efter sig inden aflæssehallen forlades.

Sikkerhed og færdsel

 • Bak hen til bommen for at påvirke nærhedsføleren
 • Åben bagsmækken ved manuel betjening
 • Tryk på betjeningsknappen og bommen går op
 • Bak hen til silokanten og tip laddet/containeren
 • Kør frem – således at nærhedesføleren ikke påvirkes mere
 • Bommen lukkes ved at trykke igen
 • Luk bagsmækken og fjern alt spild
 • Husk at hænge skovl og kost på plads

Øvrige oplysninger

Toiletbesøg

Du er velkommen til at benytte toilettet ved administrationsbygningen (døren for enden af bygningen ved siden af affaldssiloen).

Passagerer med i bilen

Passagerer må IKKE forlade vognens førerhus under ophold i aflæssehallen.

Du skaber risiko for dig selv og andre, hvis:

 • Du færdes på den forkerte side af den røde streg
 • Du kravler i læsset
 • Du kører for hurtigt
 • Du anvender defekt eller ringe materiel

Arbejdsmiljø

I/S Kraftvarmeværk Thisted har en miljøgodkendelse til at forbrænde forbrændingsegnet affald.

Dette betyder, at Kraftvarmeværket forpligter sig til at overholde en række regler og krav på miljøområdet.

I/S Kraftvarmeværk Thisted lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø – således at også sikkerhed ved aflæsning og kørsel på anlægget prioriteres meget højt for alle, der færdes på anlægget.

Dette kan kun skabes i et samarbejde imellem brugerne og personalet på værket.