Hvad er et

Kraftvarmeværk

Hvordan fungerer et

Kraftvarmeværk

I et kraftvarmeværk produceres el (benævnt ”kraft”) og varme i fællesskab på samme anlæg frem for på to separate anlæg. Men hvorfor nu det? Før kraftvarmens indtog blev el produceret på én type anlæg, og varme på en anden type anlæg. Og det gik jo udmærket?

At producere varme på et anlæg og distribuere varmen til flere kunder (som fjernvarme) har været kendt i mere end 100 år. Første anlæg blev etableret i Dresden i Tyskland omkring år 1900, men allerede i 1903 stod det første danske anlæg færdig – Frederiksberg Forbrændingsanlæg.

Kraftvarme i Danmark

De første kraftvarmeværker blev etableret i Tyskland netop med det formål at spare på de knappe brændselsressourcer efter 1. verdenskrig. I Danmark blev de første kraftvarmeværker etableret i 20’erne i hhv. København og Århus.

I dag er varmeproduktionen i Danmark i meget stor udstrækning baseret på kraftvarmeproduktion. I Københavnsområdet og Vestegnen leveres varmen via et af Europas største fjernvarmesystemer, der forsynes fra bl.a. Amagerværkets blok 3, Avedøreværkets blok 1+2 samt flere affaldsbaserede anlæg. Flere end ½ mio. husstande modtager varme herfra.

I 1986 blev hovedparten af Folketingets partier enige om, at der var behov for en betydelig eludbygning i Danmark, og at cirka halvdelen af udbygningen skulle dækkes ved etablering af decentrale kraftvarmeanlæg, der er i stand til at anvende indenlandske brændsler som bl.a. naturgas, halm og træflis. Resultatet af denne aftale betød at der blev etableret ca. 285 decentrale kraftvarmeværker i Danmark, der i 1990’erne og 00’erne producerede 18-20 % af det årlige elproduktionsbehov i Danmark. Varmeproduktionen fra de decentrale anlæg erstattede i vid udstrækning produktion af varme fra oliebaserede kedler. På den måde har man opnået betydelige miljømæssige gevinster ved omstillingen.