Sikkerhed og færdsel


I/S Kraftvarmeværk har lavet disse regler for aflæsning af affald på forbrændingsanlægget (p.g.a. Arbejdstilsynets krav). Reglerne skal sikre os alle mod ulykker – og på den måde skabe et godt arbejdsmiljø for både chauffører og I/S Kraftvarmeværk Thisteds personale. Udover reglerne skal du, som chauffør, altid følge personalets anvisninger.

Aflæsning
Som chauffør er du ansvarlig for at aflevere affaldet korrekt.

Sikkerhedsregler og aflæsning

Affaldet aflæsses:

Port 1 til 4: Alt forbrændingsegnet affald

Følg anvisning om aflæsningsport ved indvejning

Fiskenet, tovværk og tagpap modtages kun i små mængder

Affaldet SKAL leveres uden indhold af store enkeltdele:

 • Maksimal størrelse på 1 x 1 m.
 • Maksimal længde på 1,5 m.

Vær opmærksom på, at der IKKE må afleveres:

 • Andet ikke-forbrændingsegnet materiale, såsom asbest og gipsplader
 • Elektronikaffald og PVC plast
 • Jord og sten
 • Farligt affald / radioaktivt affald
 • Cadmiumbatterier
 • Sprængstof m.v.

Leverancer af uønskede affaldstyper vil blive afvist og skal omgående fjernes!

Håndaflæsning

Håndaflæsning direkte i siloen er forbudt. I stedet kan du håndaflæsse i port 5 og 6. (Se skiltningen).

Arbejde i aflæssehal

I aflæssehal er personaleophold nærmere end 2 m. fra silokant (udenfor den røde streg) ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke tilladt – med mindre silokanten er sikret med rækværk / bom.

Alt arbejde på og omkring lastbilen, så som:

 • Åbning og lukning af låger og bagsmæk
 • Afmontering af net eller pressening
 • Kontrol af fuldstændig tømning
 • Opfejning af evt. spild
 • Samt andre nødvendige operationer ved lastvognen...

skal enten foregå udenfor den røde stribe, eller foregå med bom i ”lukket” position!

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre væsentlige bøder fra Arbejdstilsynet.
"Vær opmærksom på, at overholde sikkerhedsafstanden på
2 m. fra silokanten, markeret af den røde streg"Spild på gulv i aflæssehal

Betjening af bilens / containerens afl æsseåbning skal kunne foregå således, at spild på gulv i afl æssehallen undgås. Spildes der alligevel – skal chaufføren fjerne spildet og gøre rent efter sig inden afl æssehallen forlades.

Sikkerhed og færdsel

 • Bak hen til bommen for at påvirke nærhedsføleren
 • Åben bagsmækken ved manuel betjening
 • Tryk på betjeningsknappen og bommen går op
 • Bak hen til silokanten og tip laddet / containeren
 • Kør frem – således at nærhedesføleren ikke påvirkes mere
 • Bommen lukkes ved at trykke igen
 • Luk bagsmækken og fjern alt spild
 • Husk at hænge skovl og kost på plads

Bom

Øvrige oplysninger


Toiletbesøg

Du er velkommen til at benytte toilettet ved administrationsbygningen (døren for enden af bygningen ved siden af affaldssiloen).

Rygning

Rygning er strengt forbudt i aflæssehallen

Passagerer med i bilen

Passagerer må IKKE forlade vognens førerhus under ophold i aflæssehallen.

Hastighed

Hastighedsgrænsen på I/S Kraftvarmeværk Thisteds område er 15 km i timen – i øvrigt gælder færdselsloven.

Du skaber risiko for dig selv og andre, hvis:

 • Du færdes på den forkerte side af den røde streg
 • Du kravler i læsset
 • Du kører for hurtigt
 • Du anvender defekt eller ringe

Arbejdsmiljø

I/S Kraftvarmeværk Thisted har en miljøgodkendelse til at forbrænde forbrændingsegnet affald.

Dette betyder, at Kraftvarmeværket forpligter sig til at overholde en række regler og krav på miljøområdet.

I/S Kraftvarmeværk Thisted lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø – således at også sikkerhed ved aflæsning og kørsel på anlægget prioriteres meget højt for alle, der færdes på anlægget.

Dette kan kun skabes i et samarbejde imellem brugerne og personalet på værket.

Se folder